Jak złożyć ofertę przetargową pomimo niespełniania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu ?

 

Icon Pobierz instrukcję w wersji PDF (335,5 KB)

 


O warunkach udziału w postępowaniu


 

Podmiot zainteresowany uzyskaniem zamówienia publicznego (dalej wykonawca)  bierze udział w procedurze rozpisanej przez podmiot ( dalej zamawiający) zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP).

 

Procedura „przetargowa”  ma na celu wyłonienie wykonawcy, który:

 • po pierwsze  złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia,
 • po drugie  daje rękojmię jego należytego wykonania.

W tym drugim aspekcie zamawiający weryfikuje zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia, poprzez ocenę spełniania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

 

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust 1 wykonawca może wziąć udział w postępowaniu, jeżeli spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

Warunek 1


Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten dotyczy uprawnień do wykonywania określonej, konkretnej działalności, a nie zarejestrowania czy zgłoszenia działalności w ogóle.

Na potwierdzenie posiadania uprawnień, zamawiający może żądać koncesji, zezwolenia lub licencji, certyfikatu.

Warunek w tym zakresie będzie mógł zostać postawiony, jeżeli przedmiot zamówienia miałby być realizowany w ramach działalności wymagającej specjalnych zezwoleń, koncesji, wpisów itp.

UWAGA. Przez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności nie należy rozumieć wpisu do właściwego rejestru sądowego lub do właściwej ewidencji.

 

 

Warunek 2


Posiadanie wiedzy i doświadczenia

 

Celem formułowania i precyzowania warunków udziału w postępowaniach odnoszących się do wiedzy i doświadczenia jest umożliwienie składania ofert jedynie wykonawcom zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny.

Doświadczenie wykonawcy to umiejętności zdobyte i ugruntowane przy wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem tym usługom, które są objęte przedmiotem zamówienia, a jego badanie ma służyć weryfikacji, czy wykonawca daje rękojmię należytego wykonania umowy.

W tym zakresie zamawiający może wymagać legitymowania się przez wykonawcę realizacją dostaw, usług, robót budowlanych określonego rodzaju, ilości  i wartości.

 - w zakresie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez SN (Postanowienie SN z 7.10.2008 r., III CZP 87/08 na www.uzp.gov.pl. ) wiedza i doświadczenie mogą być związane nie tylko z przedsiębiorstwem wykonawcy, ale również z samym przedsiębiorcą lub jego pracownikami. Dopuszczalne jest zatem posłużenie się przez wykonawcę wiedzą swego poprzednika prawnego lub podmiotu, którego przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa nabył, o ile składniki przedsiębiorstwa lub osoby będące „nosicielami” wiedzy i doświadczenia zostały przez niego przejęte.

 

 

 

Warunek 3


Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający stawiając warunek w tym zakresie będzie weryfikował czy wykonawca posiada w dyspozycji np.

 • odpowiedni sprzęt, maszyny, pojazdy itp.
 • grupę osób, która będzie realizowała zamówienie oraz czy osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje.

 

 

 

Warunek 4


Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Informacja w tej kwestii pozwala zamawiającemu na dokonanie oceny, czy kondycja finansowa danego wykonawcy pozwoli mu na udział w przedsięwzięciu wymagającym zaangażowania własnych lub pozostawionych do jego dyspozycji znacznych środków finansowych.

 

Zamawiający będzie tutaj żądał wykazania m.in.:

 

 • zdolności kredytowej na odpowiednim (proporcjonalnym poziomie);
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonej wysokości;
 • obrotów na określonym poziomie.

 

 


Nie spełniam warunków podmiotowych - jak złożyć ofertę ?


 

Wykonawca mający zamiar złożenia oferty w postepowaniu przetargowym w pierwszej kolejności powinien dokonać analizy warunków podmiotowych określonych przez zamawiającego. Warunki oraz sposób ich oceny zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Jeżeli dokonana analiza SIWZ wskazuje, że wykonawca  nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym, przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od udziału w  przetargu powinien rozważyć możliwość:

 

1)  Udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci;

2)  Podpisania umowy konsorcjum z wybranym partnerem;

3)  Przekonania zamawiającego do modyfikacji SIWZ w kierunku zmiany postawionych w postępowaniu warunków;

4) Wykorzystania środków ochrony prawnej tj. zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej  warunków, które  są wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia, ograniczają konkurencję lub są sprzeczne z prawem.

 

Ad. 1) Udostępnienie potencjału przez podmiot trzeci

Jeżeli analiza warunków postawionych przez zamawiającego, wykazała brak wystarczającego potencjału – wykonawca może polegać na:

wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia

zdolnościach finansowych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

Wykonawca powołując się na potencjał np. swojego partnera gospodarczego zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego  podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie mógł polegać na tych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania przez wykonawcę, że odwołanie się do tych zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykazanie powyższej okoliczności następuje przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w tym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie.

Zobowiązanie o udostepnienie potencjału powinno wskazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie zasobu - podawać jego rodzaj, czas udzielenia. W odniesieniu do wiedzy i doświadczenia podkreślenia wymaga, że stanowi ono zasób nierozerwalnie związany z danym podmiotem. Doświadczenie jest składnikiem przedsiębiorstwa niemożliwym do samodzielnego obrotu, zatem zobowiązanie powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Ustalanie zdolności do realizacji zamówienia wykonawcy powołującego się na potencjał innego podmiotu może następować także poprzez określone przez zamawiającego w ogłoszeniu lub w siwz innych dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego i jego relacji z wykonawcą, potwierdzających: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, sposobów wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia, charakteru stosunku mającego łączyć wykonawcę z podmiotem trzecim, zakresu w jakim podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia i okresu w jakim będzie to miało miejsce podczas realizacji zamówienia.

 

 

Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów (w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów) może żądać:

 

 • w przypadku warunków dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej , sprawozdania finansowego, informacji banku, opłaconej polisy, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

 • dokumentów dotyczących w szczególności:

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

c)   charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)   zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

Zmiana przepisów ustawy PZP , która weszła w życie 19.10.2014r. wprowadza nową regulację w art. 26 ust. 2e, a mianowicie solidarną odpowiedzialność podmiotu zobowiązującego się do udostępniania zasobów oraz wykonawcy korzystającego z tych zasobów, za szkodę wyrządzoną zamawiającemu powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów.

Art. 26 ust 2e.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że  zamawiający będzie mógł żądać naprawienia całości lub części szkody (powstałej wskutek nieudostępnienia zasobów) zarówno łącznie od wykonawcy i podmiotu trzeciego, jak i od każdego z nich z osobna.  Naprawienie szkody przez jeden z tych podmiotów będzie skutkowało tym, że drugi podmiot zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Obydwa podmioty będą pozostawać zobowiązane, aż do całkowitego naprawienia szkody powstałej w majątku zamawiającego.

 

Jeżeli podmiot użyczający potencjał faktycznie postawi do dyspozycji wykonawcy użyczone zasoby tj. osoby, potencjał techniczny, zdolności finansowe, doświadczenia, a wykonawca ich nie wykorzysta przy realizacji zamówienia to podmiot trzeci przed zamawiającym odpowiedzialności nie poniesie. 

Po stronie podmiotu trzeciego będzie leżał ciężar dowodu, że potencjał został wykonawcy realnie udostępniony.

Najtrudniej zapewne będzie udowodnić użyczenie potencjału w zakresie doświadczenia, zatem podmiot trzeci powinien gromadzić wszelkie dowody takiego udostępnienia np. udzielone konsultacje, wskazówki, wytyczne, przeprowadzone szkolenia itp.

Nowa regulacja przerzuca część odpowiedzialności na podmiot trzeci, który nie jest stroną umowy i umożliwia w ten sposób zamawiającemu dochodzenie roszczeń od innych niż wykonawca podmiotów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione.

 

 

Ad. 2) Podpisanie umowy konsorcjum z wybranym partnerem/partnerami, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu

Ustawa PZP nie narzuca żadnych form czy sposobów składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców. Z całą pewnością nie ma potrzeby powoływania w tym celu nowego podmiotu gospodarczego.

Konsorcjum jest tworem powoływanym w drodze umowy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w celu osiągniecia wspólnego celu gospodarczego tj. uzyskania i realizacji zamówienia publicznego.

Zasadą jest, że skład konsorcjum jest stały w całym okresie realizacji zmówienia, co wyklucza zmianę w składzie partnerów po złożeniu oferty przez konsorcjum.

 

Przejdź do kreatora:   Umowy konsorcjum

Dostępny również w angielskiej wersji językowej:  Umowa konsorcjum z wersją angielską

 

Konsorcjum nie musi posiadać oznaczonej struktury organizacyjnej (organów), nie musi też być wyposażone w majątek własny, wyodrębniony z majątków jego uczestników.

Ofertę w toku postępowania składa konsorcjum reprezentowane przez lidera- pełnomocnika.

Pełnomocnik musi mieć upoważnienie do co najmniej reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

W przypadku konsorcjum takie pełnomocnictwo w praktyce funkcjonuje najczęściej poprzez przekazanie uprawnień tzw. liderowi konsorcjum.

 

Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może zostać ustanowiony:

a)  jeden z tych wykonawców,

b)  konkretny przedstawiciel jednego z wykonawców,

c)  osoba trzecia, niezwiązana z żadnym z wykonawców np. kancelaria prawna.

 

Forma dla pełnomocnictwa to zwykła forma pisemna.

Ewentualne żądanie przez zamawiającego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo z notarialnie poświadczonymi podpisami jest żądaniem nadmiernym, nieznajdującym umocowania w przepisach.

 

Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania w imieniu konsorcjum musi mieć inna formą określoną przepisami Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum nie będzie wystarczające.

 

 

Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum oraz poszczególnych członków

Podmioty biorące wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą udokumentować fakt spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1—4 PZP w następujący sposób:

1)  każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania

2)przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do realizacji zamówienia, potencjału finansowego i ekonomicznego, liczy się łączny potencjał tych podmiotów.

 

 

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności członków konsorcjum

Przeważa pogląd, że wystarczające jest posiadanie uprawnień przez jednego z wykonawców/członka konsorcjum, występują jednak stanowiska odmienne.

 

 

Doświadczenie konsorcjum

Doświadczenie konsorcjum w postępowaniu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może zostać nabyte przez:

 • jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 • przez każdego z nich,
 • jednego wykonawcę w wyniku realizacji zamówienia wspólnie z innym wykonawcą lub wykonawcami (tak np. KIO w wyr. z 7.1.2013 r. KIO 2755/12),

 

 

Zdolność finansowa i ekonomiczna konsorcjum

W ramach oceny spełniania w/w warunku bez wątpienia możliwe jest np. kumulowanie potencjału wykonawców w zakresie:

 • kwoty ubezpieczenia,
 • posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej
 • niektórych współczynników ekonomicznych (np. kumulowanie przychodów lub zysku).

 

Pewna trudność w kumulowaniu potencjału członków konsorcjum pojawia się przy analizie zdolności finansowej. Trudno skumulować parametry związane ściśle z pojedynczym wykonawcą, jak np. płynność finansowa.

Jak rozstrzygnąć taką wątpliwość przesądza  Krajowa Izba Odwoławcza np. w wyr. z 21.1.2013 r. (KIO 2923/12,) gdzie stwierdza jednoznacznie, że wystarczające jest  by dysponowanie odpowiednimi zasobami w tym zakresie wykazał jeden z konsorcjantów.

 

 

Wniesienie wadium przez konsorcjum

Wniesienie przez konsorcjum wadium w pieniądzu nie rodzi żadnych problemów. Inaczej będzie z wniesieniem wadium w formie gwarancji lub poręczenia.

W każdej sytuacji prawidłowe będzie wskazanie przez wystawcę gwarancji (udzielającego poręczenia) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie – jest to sytuacja najbezpieczniejsza dla konsorcjum.

W orzecznictwie dominuje stanowisko, że wskazanie w dokumencie gwarancyjnym lub poręczeniowym tylko jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jest prawidłowe – dokument wadium pozostaje ważny (np. wyr. z 29.9.2011 r. KIO 2029/11)

 

 

Odpowiedzialność członków konsorcjum

Za wykonanie zamówienia odpowiadają wszyscy wykonawcy tworzący konsorcjum od momentu złożenia oferty do końca trwania umowy. Obejmuje to również konieczność wspólnego występowania o zapłatę – członek konsorcjum nie może indywidulanie domagać się zapłaty (w tym nie może indywidulanie wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę). 

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Co oznacza, że zamawiający będzie mógł żądać wykonania zmówienia oraz naprawienia ewentualnej szkody w całości lub części, zarówno łącznie od wszystkich członków konsorcjum, jak i od każdego z nich z osobna, a wykonanie zamówienia oraz naprawienie szkody przez jeden z tych podmiotów będzie skutkowało tym, że pozostali zostaną z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolnieni.  

 

 

Doświadczenie zdobyte przez wykonawcę w ramach konsorcjum

Członkowie konsorcjum wspólnie uzyskują niezbędne doświadczenie w realizacji prac będących przedmiotem zamówienia. Każdy z nich może w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego posługiwać się otrzymanymi dokumentami referencyjnymi potwierdzającymi należyte wykonanie wspólnie zrealizowanego zamówienia.

W orzecznictwie KIO ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, może posłużyć się referencjami wystawionymi na rzecz konsorcjum, którego był konsorcjantem i w ramach którego wykonywał zamówienie, w zakresie całości prac objętych tą umową i niezależnie od tego, które z tych prac wykonywał.

Realizując wspólnie zamówienie wykonawcy wspólnie uzyskują niezbędne doświadczenie w realizacji prac będących przedmiotem zamówienia. Każdy z nich zatem może w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego posługiwać się otrzymanymi dokumentami referencyjnymi potwierdzającymi należyte wykonanie wspólnie zrealizowanego przedmiotu zamówienia (opinia www.uzp.gov.pl).

 

 

Ad. 3) Przekonanie zamawiającego do modyfikacji SIWZ w kierunku zmiany postawionych w postępowaniu warunków

Ad. 4) Wykorzystanie środków ochrony prawnej tj. zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej warunków, które są wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia, ograniczają konkurencję lub są sprzeczne z prawem.

 

Postawione przez zamawiającego warunki, pozostają niezmienne do zakończenia postepowania o ile nie zostaną skorygowane:

 

 • na wniosek wykonawcy w sprawie modyfikacji treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem sugerującym zmianę warunków udziału w postępowaniu. Wniosek powinien zawierać kierunek wnioskowanej zmiany oraz uzasadnienie dla jej wprowadzenia – jako argumenty można podnieść np. nieproporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia, wygórowanie. Podkreślić należy, że zamawiający może ale nie musi dokonać wnioskowanej zmiany;
 • w ramach środków ochrony prawnej tj. - odwołania złożonego do Prezesa Izby. W postepowaniach „poniżej tzw. progów unijnych” odwołanie przysługuje m.in. wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniach  „powyżej progów unijnych” odwołanie przysługuje wobec każdej czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami prawa. Jeżeli skład orzekający KIO przyzna rację odwołującemu się wykonawcy, nakaże zamawiającemu zmianę warunków udziału w postepowaniu; 
 • z inicjatywy własnej zamawiającego – poprzez modyfikację SIWZ dokonaną przed upływem terminu do składania wniosków lub ofert;

 

Postanowienia SIWZ stają się wiążące dla stron postępowania o udzielenie zamówienia z dniem upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 


Kilka uwag o warunkach wygórowanych, nieproporcjonalnych, ograniczających konkurencję lub sprzecznych z prawem


 

Warunki udziału w postępowaniu mają znaczenie podmiotowe, gdyż zwiążą się z właściwościami wykonawcy.

 

Celem stawiania warunków udziału w postępowaniu jest wskazanie minimalnej granicy, poniżej której zamawiający może wnioskować, że wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia w sposób przez niego pożądany. Granice te ustala samodzielnie zamawiający mając wskazanie ustawowe zawarte w art. 22 ust. 4 ustawy. Wskazanie to określa, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (KIO 119/12).

Przepis art. 22 ust. 4 ustawy PZP nakazuje zamawiającemu opisanie warunków udziału w postępowaniu związanych z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalnych. Warunek udziału jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia wtedy, gdy jest do niego adekwatny i nienadmierny - zawiera konieczne wymagania zamawiającego. Orzecznictwo Izby uznaje za warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia ograniczenie wykazania wiedzy i doświadczenia do umów wykonanych na rzecz wskazanych zamawiających.

 

Warunki udziału w postępowaniu winny być ustalane na takim poziomie, aby spełniający je wykonawca był w stanie zrealizować zamówienie publiczne z należytą starannością, a jednocześnie krąg podmiotowy wykonawców uczestniczących w postępowaniu był możliwie najszerszy. Wymagania zamawiającego nie mogą być nadmiernie wygórowane w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia (KIO 148/12)

W sytuacji, gdy opis warunku udziału w postępowaniu może być interpretowany na kilka sposobów, ewentualny spór w tym zakresie prowadzi z reguły do uznania wykładni korzystniejszej dla wykonawcy za wiążącą w postępowaniu (KIO 1974/11. Podobnie w wyroku z 10.1.2014 r., KIO 2862/13. W wyroku z 10.5.2013 r., KIO 964/13 stwierdzono ponadto, że warunek udziału w postępowaniu powinien być wyczerpujący, jasny i precyzyjny, podlega wykładni literalnej z uwzględnieniem reguł języka polskiego celem zapobieżenia uznaniowości zamawiających, nie może być oparty wyłącznie na intencjach zamawiającego, które nie zostały uzewnętrznione w formie pisemnej.

Zamawiający konkretyzuje warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, odnosząc go do zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych - istotnych cech świadczenia, jakie będą przedmiotem umowy. Takimi indywidualnymi elementami charakterystycznymi w odniesieniu do danego zamówienia, które zamawiający uwzględniają przy opisie warunku, mogą być (niezależnie od wartości prac) dla robót budowlanych - technologia wykonania, powierzchnia bądź kubatura, charakter obiektu, dla dostaw - zastosowane rozwiązania techniczne, szczególne warunki realizacji dostaw; dla usług - rezultaty wykonania usługi, szczególne warunki spełnienia świadczeń.

 

Uznaje się, że rażącym przykładem warunku naruszającego uczciwą konkurencję jest żądanie wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w dostawach tożsamych z przedmiotem zamówienia. Należy jednak zwrócić uwagę, że tożsamość nie ma miejsca w sytuacji, gdy jedna cecha dokonanego przez zamawiającego opisu zamyka konkretnemu wykonawcy drogę do uczestnictwa w postępowaniu. Prawidłowe rozumienie słowa „tożsamy” oznacza „ten sam” i takie znaczenie „tożsamy” wyklucza uznanie za tożsame dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mają tylko kilka (ale nie wszystkie) cech wspólnych.

Orzecznictwo akcentuje, merytoryczną relację warunku do przedmiotu zamówienia. Dla uznania wykonanej umowy za rodzajową podobną do przedmiotu zamówienie nie wystarczy więc fakt przynależności do tej samej grupy zgodnie z definicjami zawartymi we Wspólnym Słowniku Zamówień. Natomiast uznaniu, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie nie sprzeciwia się to, że wykonawca nabył je wykonując umowę, której przedmiot świadczenia obejmował również inne elementy, albo że doświadczenie wykonawcy powstało wskutek wykonywania kilku umów, o ile składają się one na dany przedmiot zamówienia np. jeden obiekt budowlany. Zatem wykonawca będzie posiadał dostateczną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykonał prace rodzajowo podobne tym, które stanowią przedmiot zamówienia.

 

 

opracowano wg. stanu na miesiąc grudzień 2014r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.