Post

Wygrane w zakładach sportowych i zeznanie podatkowe PIT

Zawody sportowe wywołują wielkie emocje. Wygrane - wielka duma, satysfakcja i ... często wiążą się z dużymi sumami pieniędzy. I wiemy, że te ostatnie nieuchronnie interesują urząd skarbowy. W tym artykule przedstawię pokrótce, jak polski sportowiec powinien rozliczać się z urzędem skarbowym w związku z uzyskaniem nagrody na zawodach sportowych.

Opodatkowanie nagrody przyznawanej w Polsce Ważnym elementem rywalizacji sportowej jest rywalizacja między uczestnikami, a od strony formalnej - zasady wyboru zwycięzców. Otrzymana nagroda za wygraną w konkursie sportowym jest ściśle związana z efektem bezpośredniej rywalizacji pomiędzy zawodnikami, co jest istotne z punktu widzenia konsekwencji podatkowych w Polsce. Ustalono bowiem, że nagroda za wygraną w konkursie sportowym jest opodatkowana inaczej niż dochód z tytułu uprawiania sportu jako takiego.

W przypadku, gdy zawodnik otrzymuje nagrodę nie za samo uczestnictwo w zawodach, lecz za wygranie jej w wyniku pokonania rywali (innych zawodników), nagroda taka podlega opodatkowaniu stawką zryczałtowaną w wysokości 10%. Podatek taki jest najczęściej pobierany przez organizatorów zawodów (jako płatnika), bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku uzyskania nagrody rzeczowej (niepieniężnej), zwycięzca powinien zapłacić organizatorowi należną kwotę podatku ryczałtowego przed otrzymaniem nagrody. Zwykłą praktyką w takim przypadku jest "ubruttowienie" nagrody przez organizatora poprzez dodanie do niej nagrody pieniężnej na pokrycie podatku. Ze względu na fakt, że to organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym, sportowiec nie musi składać żadnych innych deklaracji podatkowych w tym zakresie.

...i za granicą

Zgodnie z międzynarodowymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadą jest, że dochody sportowców, w tym nagrody za wygranie zawodów sportowych, podlegają opodatkowaniu zarówno w kraju wykonywania działalności sportowej, jak i w kraju rezydencji podatkowej sportowca. Stosowana jest również odpowiednia metoda unikania podwójnego opodatkowania, która zostanie omówiona poniżej. Inaczej jest w przypadku uzyskiwania dochodów z działalności sportowej, które są w całości lub w części pokrywane ze środków publicznych jednego lub obu państw lub gdy zawody są organizowane w ramach wymiany kulturalnej między tymi państwami. Wówczas dochód taki może być opodatkowany tylko w kraju rezydencji podatkowej sportowca. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dochody są uzyskiwane w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej. W takim przypadku dochód jest opodatkowany w kraju rezydencji podatkowej sportowca.

Nie ma jednak przeszkód, aby podlegał on opodatkowaniu, do pełnej wartości, również w kraju, w którym prowadzona jest działalność sportowa. W sytuacji, gdy zgodnie z umową międzynarodową nagroda sportowca podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, wówczas będziemy mieli do czynienia tylko z podatkiem liniowym, 10%. Jedyna różnica polega na tym, że obowiązek zapłaty podatku nie jest obowiązkiem zagranicznego organizatora zawodów, ale samego zwycięzcy, który dodatkowo musi ujawnić nagrodę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. W pozostałych przypadkach nagroda podlega opodatkowaniu w kraju wykonywania działalności sportowej. Jednocześnie, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, sportowiec będący polskim rezydentem podatkowym, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. A to oznacza również dochody uzyskane za granicą. Na szczęście, zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania zapobiegają tej "niesprawiedliwości".

Pierwszą z metod zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu jest tzw. metoda zwolnienia z progresją. Zgodnie z tą metodą dochód uzyskany z udziału w imprezach sportowych (w tym nagrody za wygranie zawodów) organizowanych za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jednocześnie ma to wpływ na wzrost stawki procentowej stosowanej do obliczania podatku należnego od dochodów uzyskanych w Polsce. Taki zysk jest opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), a zatem mimo wszystko musi być ujawniony w polskim zeznaniu podatkowym. W każdym przypadku zastosowania metody zwolnienia z progresją, podwyższona stawka procentowa nie będzie jednak wyższa niż 32%. W przypadku innych form opodatkowania dochodów w Polsce (np. podatek liniowy lub liniowy) lub w przypadku nieosiągnięcia w Polsce żadnego dochodu, nie ma potrzeby ujawniania w polskim zeznaniu podatkowym dochodów osiągniętych z działalności sportowej prowadzonej za granicą.

Drugą metodą jest tzw. metoda rachunkowości proporcjonalnej, zwana powszechnie ulgą podatkową. Jej zastosowanie nie zwalnia z opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. Dlatego też sportowiec musi uwzględnić ten dochód w polskim zeznaniu podatkowym i - w przypadku, gdy stanowi on nagrodę za wygraną w zawodach - musi zapłacić od niego zryczałtowany podatek w wysokości, jeżeli wynosi on 10%. Jednocześnie możliwe jest obniżenie podatku należnego w Polsce o kwotę, jeżeli podatek został zapłacony w kraju, w którym odbywały się zawody sportowe (i z którego pochodzi nagroda za wygraną w konkursie). W związku z tym, w przypadku, gdy w kraju wykonywania działalności sportowej został zapłacony podatek, wówczas podatek należny w Polsce jest pomniejszony o wartość podatku zapłaconego za granicą. Jeżeli kwota podatku zapłaconego za granicą jest równa lub wyższa od kwoty podatku należnego w Polsce, wówczas sportowiec nie zapłaci podatku w Polsce od otrzymanej nagrody.

Podsumowanie

Uprawianie sportu może z pewnością stanowić lukratywny kurs dochodowy. Konkurencja i rywalizacja wiąże się jednak ze znacznym stresem i dużą presją trenerów i kibiców. Dlatego też, uzyskując nagrody lub inne dochody z uprawiania sportu, nie należy zapominać, że należy dokonać odpowiednich rozliczeń z polskim urzędem skarbowym.

Oszczędzi to sportowcowi stresu związanego z wszelkimi ujawnionymi podczas kontroli podatkowej nieprawidłowościami i pozwoli mu skupić się na przygotowaniu do przyszłych zawodów.