Post

Alkohol do dezynfekcji jako koszt uzyskania przychodu

W obecnej sytuacji związanej z pojawieniem się zagrożenia koronaawirusem SARS-CoV-2, wiele firm wyposaża swoje biura w alkohol (spirytus) do dezynfekcji. Wynika to przede wszystkim z braku dostępności innych środków dezynfekcyjnych. W związku z powyższym można zadać pytanie: czy podatnik może traktować takie wydatki jako koszty uzyskania przychodów?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to kluczowy przepis Kodeksu Pracy (w szczególności art. 207 § 2 i art. 304 § 1), który stanowi, że pracodawcy są zobowiązani do ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakup alkoholu (spirytusu) do celów dezynfekcji rąk lub pomieszczeń biurowych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronaawirusa SARS-CoV-2 niewątpliwie spełnia te warunki. Wydatki poniesione na ten cel oznaczają w rzeczywistości wypełnienie podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed zakażeniem koronaawirusem i jego rozprzestrzenianiem się w miejscu pracy. Tak więc, podobnie jak w przypadku zakupu produktów higienicznych (mydła, ręczniki), firma może obciążyć zakupem alkoholu (spirytusu) koszty uzyskania przychodu.

Zakup alkoholu nie zawsze służy celom reprezentacyjnym Twierdzenie, że zakup alkoholu do dezynfekcji nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu, nie będzie w tym przypadku uzasadnione. Prawdą jest, że wydatki na zakup alkoholu są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, jednak tylko w kontekście pełnienia funkcji reprezentacyjnej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacyjnych, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym napojów alkoholowych. Trudno jednak mówić o kosztach reprezentacyjnych przy zakupie alkoholu, których funkcją jest dezynfekcja rąk przez pracowników lub dezynfekcja pomieszczeń biurowych w dobie SARS-CoV-2. W związku z tym zasadność wydatków poniesionych na zakup alkoholu do celów dezynfekcji (podobnie jak innych środków higienicznych) nie powinna budzić zastrzeżeń w przypadku jakiejkolwiek kontroli podatkowej. Wydatki poniesione na zakup alkoholu do celów dezynfekcji powinny zostać zaliczone w koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. W konsekwencji, będą one podlegały odliczeniu w momencie ich poniesienia (koszty pośrednie). Co ważne, podatnik (firma) będzie mógł również odliczyć VAT od takiego zakupu, a podstawą do odliczenia będzie odpowiednia faktura.

Sytuacja przedsiębiorstwa jednoosobowego jest zupełnie inna Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku przedsiębiorstwa jednoosobowego, tj. podmiotu, który nie zatrudnia pracowników i prowadzi działalność gospodarczą, powiedzmy we własnym mieszkaniu. Osoba taka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup alkoholu do celów dezynfekcji (jak również innych produktów higienicznych). Wynika to z faktu, że organy podatkowe nie akceptują zaliczania wydatków osobistych do kosztów uzyskania przychodów. Przez wydatki osobiste rozumie się wydatki poniesione na własne potrzeby przedsiębiorcy, a nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najłatwiej można to wytłumaczyć tym, że zakup produktów higienicznych przez jednoosobową firmę oznacza zaspokojenie jej potrzeb osobistych związanych z ochroną zdrowia, a osoba ta dokonałaby również tego samego zakupu nie będąc przedsiębiorcą (jako osoba fizyczna). Z tego powodu wydatki poniesione na zakup produktów higienicznych przez jednoosobową firmę nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym jednoosobowy przedsiębiorca nie będzie odliczał podatku VAT przy takim zakupie.

Nietypowe okoliczności, nietypowe podejście Wszyscy znaleźliśmy się w niewątpliwie nieporównywalnych okolicznościach. Obecnie na pracodawców, którzy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, nałożone są szczególne obowiązki. W takiej sytuacji nawet organy podatkowe, które do tej pory nie pozwalały na obciążanie zakupów alkoholu kosztami uzyskania przychodu, muszą zmienić swoje podejście. Nietypowe okoliczności wymagają nietypowych rozwiązań.