Post

Ulgi podatkowe wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) oferują szereg udogodnień i preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw działających na ich terenie. Na jakie korzyści podatkowe mogą liczyć działające w nich firmy?

Czym są SSE?

Koncepcja sse została wprowadzona ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Są to obszary wydzielone administracyjnie, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Obecnie w Polsce istnieje 14 takich stref. Powstały one w celu wspierania rozwoju określonych obszarów działalności gospodarczej, tworzenia nowych technologii, promocji eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy. Mogą na nich działać zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność w SSE, musi najpierw uzyskać zezwolenie wydane przez zarządzającego strefą działającego w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zezwolenie określa m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. Zezwolenie może być wydane np. na podstawie planowanej do realizacji na terenie strefy inwestycji. Uzyskanie zwolnienia wiąże się również z koniecznością spełnienia pewnych dodatkowych wymogów dotyczących minimalnej wartości inwestycji (100 000 euro) oraz czasu jej trwania (3 lata).

Korzyści w zakresie podatków dochodowych

Przepisy przewidują zwolnienie z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu zależy od poniesionych na terenie strefy nakładów inwestycyjnych, lokalizacji strefy, wielkości przedsiębiorstwa, a także liczby nowych pracowników. Limit jest obliczany poprzez pomnożenie dwóch elementów: wydatków kwalifikowanych oraz wskaźnika intensywności pomocy.

Wydatkami kwalifikowanymi mogą być zarówno wydatki inwestycyjne (np. zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), jak i dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, tj. zatrudnionych po uzyskaniu zwolnienia, jednak nie później niż 3 lata po zakończeniu inwestycji. Z kolei wskaźnik intensywności pomocy stanowi stały procent przypisany do danego regionu Polski na podstawie kryterium atrakcyjności inwestycyjnej. Waha się on od 10 do 50 procent.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Działalność w SSE pozwala również na korzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorcom, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Dotyczy ono gruntów, budowli i budynków zajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy w okresie ważności tego zezwolenia.