Regulamin, generator – e-konsultantprawny.pl

Regulamin korzystania z portalu e-konsultantprawny.pl

15.05.2014r.

I.                   DEFINICJE

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Portal e-konsultantprawny/portal – portal internetowy, którego Usługodawca jest właścicielem i administratorem, będący informatycznym systemem , świadczącym e-usługi pozwalające  na automatyczne wygenerowanie  dokumentu elektronicznego w formie pliku PDF lub DOC o określonej treści. Dokument generowany jest na podstawie treści zawartych na portalu oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika po ich przetworzeniu. Portal umożliwia także świadczenie innych usług drogą elektroniczną.  Portal internetowy prowadzony przez usługodawcę pod adresem URL: http://--konsultantprawny.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do w./w adresu;

2. Usługodawca – PERFECTUM Doradztwo Prawno-Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Kościuszki 43, 34-300 Żywiec, Biuro 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403342,  numer NIP 5532508322, REGON: 242762426, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.

3. Usługa – e- usługa lub inne usługi świadczone przez usługodawcę na portalu internetowym umieszczonym w domenie www.e-konsultantprawny.pl albo w jednej z domen, o których mowa w pkt 1 powyżej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Generator - e-usługa polegająca na umożliwieniu automatycznego tworzenia umów, formularzy, pozwów , innych dokumentów natury prawnej na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych.

5. Moduł – wydzielona, zgodnie z przyjętą strukturą, tematyczna część  portaluobejmująca generatory, wzory, bazę wiedzy - natury prawnej dotyczącą danego obszaru działalności przedsiębiorcy,

6. Pakiet - grupa modułów określona w cenniku.

7. Wygenerowany dokument – umowa, formularz, pozew, inne pismo o charakterze prawnym utworzony przez Użytkownika w oparciu o narzędzia portalu.

8. Użytkownik – Usługobiorca i reprezentujące go osoby korzystające z portalu w ramach wykupionego przez Usługobiorcę dostępu do Usługi

9. USŁUGOBIORCA –  przedsiębiorca tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą (bez względu na formę prawną), który dokonał zakupu dostępu do Usługi.

10. Strony –Użytkownik i Usługodawca łącznie.

11. Reklamodawca – użytkownik (Usługobiorca) korzystający z Usługi Reklamy zindywidualizowanej.

12. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676)

14. Środki komunikacji elektronicznej -  rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

16. Dane osobowe – jakakolwiek informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości danej osoby.

17. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w systemie informatycznym, takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie, usuwanie.

18. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

19. Blokada Usługi - czasowe lub bezterminowe wstrzymanie świadczenia Usług przez portal e-konsultantprawny lub wstrzymanie dostępu do portalu e-konsultantprawny, które następuje na zasadach określonych w Regulaminie;

20. Cennik - publikowana na stronie portalu e-konsultantprawny informacja, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za korzystanie z  portalu e-konsultantprawny (w całości lub w wybranym zakresie – modułu, pakietu lub pojedynczego dokumentu) na określony czas (Abonament)

21. Cena – wysokość wynagrodzenia jaką Użytkownik winien uiścić w związku z korzystaniem z usług dostępnych na portalu e-konsultantprawny. Cena jest określona w kwocie netto przy każdej usłudze świadczonej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

22. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

23. Profil - dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się część portalu e-konsultantprawny pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych podmiotu oraz innych informacji wprowadzonych dobrowolnie przez Użytkownika, a także zawierająca informację o Koncie, płatnościach, możliwości generowania faktur;

24. Regulamin – „Regulamin korzystania z portalu e-konsultantprawny.pl stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

 
 
 

II.                POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 14.22.) przez Usługodawcę, w zakresie korzystania z portalu internetowego działającego pod domeną http://www.e-konsultantprawny.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

5. Korzystanie z Usług oraz dostępnych funkcjonalności na portalu e-konsultantprawny wymagają  rejestracji - założenia Konta przez Użytkownika

 

III.             USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Oferta portalu e-konsultantprawny kierowana jest do użytkowników mających status przedsiębiorcy tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (bez względu na formę prawną).

2. Struktura portalu  to dziewięć powiązanych modułów, obejmujących w szczególności generatory, wzory, bazę wiedzy z następujących obszarów działalności przedsiębiorcy:

a) umowy w obrocie gospodarczym

b)   formularze sądowe i urzędowe,
c)   spółka – umowy, uchwały, regulaminy, protokoły, oświadczenia,
d)   windykacja – umowy, porozumienia, formularze w postepowaniu egzekucyjnym,
e)   procesy – pozwy, pisma w postepowaniu sądowym
f)    przetargi – dokumentacja w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego baza wiedzy i orzeczeń sądowych,
g)   biznes – baza wiedzy o bezpiecznym wprowadzaniu na rynek usługi i produktów,
h)   kadry – dokumentacja pracownicza, umowy i regulaminy,
i)    terminarz – firmowy kalendarz przedsiębiorcy. 

3. Portal e-konsultantprawny świadczy usługi w oparciu o następujące rozwiązania:

a)   generator umów , dokumentów, formularzy – użytkownik wprowadza dane lub dokonuje wyboru spośród proponowanych opcji. Uzupełnienie formularza generatora pozwala na wygenerowanie odpowiednio umowy, dokumentu, formularza, pozwu w jednym z dwóch formatów: PDF oraz  DOC.
b)   baza wiedzy – opinie, analizy, komentarze
c)    zapisywanie, archiwizacja wygenerowanych na portalu umów, dokumentów, formularzy na indywidulanym koncie użytkownika.
d)   zindywidualizowana reklama – usługa dostępna dla zarejestrowanych Usługobiorców portalu zainteresowanych reklamowaniem siebie i swoich produktów pośród innych użytkowników Portalu. Po dokonaniu rejestracji przez Usługobiorców, z poziomu indywidualnego konta użytkownika, Reklamodawca będzie miał dostęp do panelu, który umożliwi Usługobiorcy - Reklamodawcy wybranie, spośród udostępnionych do wyboru: miejsc na portalu, na których mają wyświetlić się informacje i treści reklamowe, formy reklamy, czasu wyświetlania danej formy reklamy, sposobu płatności.
e)   indywidualny generator umowy dla użytkownika utworzony w oparciu o dostępne narzędzia e-usługi – usługa dostępna na indywidualne zamówienie użytkownika i na zasadach zgodnych  polityką cenową określoną w dostępnym na stronie cenniku,
f)    bezpłatne porady prawne dla użytkowników świadczone na warunkach związanych z zakresem usług portalu wykupionych przez Użytkownika. Warunki dostępu do tej części usługi określa dostępny na stronie portalu cennik

4. Korzystając z portalu e-konsultantprawny oraz zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia Usługodawcę oraz Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

5. Użytkownik korzystając z części płatnych portalu może dokonać płatności jednorazowej Ceny lub ma możliwość wykupienia abonamentu na korzystanie z dostępu całego portalu lub do jego części przez czas oznaczony, bez konieczności zawierania odrębnej Umowy. W celu dokonania płatności Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system obsługujący płatności, a w celu wykupienia abonamentu.

6. Każdy z Użytkowników chcący skorzystać z usługi portalu powinien zarejestrować swoje indywidualne Konto.

7. Zabronione jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z usług portalu, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy.

8. Przekazanie danych dostępowych do portalu e-konsultantprawny osobie, która nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa i może być podstawą Blokady Usługi.

9. W przypadku korzystania z usług płatnych lub płatnego dostępu do portalu w ramach wykupionego Abonamentu, brak dokonania płatności za usługę lub wykupienia Abonamentu za kolejny okres, upoważnia Usługodawcę do odmowy świadczenia usługi oraz Blokady Usługi do czasu dokonania zapłaty.

10. Umowa o świadczenie usługi dostępu do portalu zostaje zawarta z chwilą założenia Konta przez Użytkownika i akceptacji Regulaminu.

 

 
IV.             REJESTRACJA

 

1. Poprzez pozytywne zakończenie procesu rejestracji Użytkownika oraz przez złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią portalu

2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią portalu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:

a) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi przez Usługodawcę, a także w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przedstawienia lub przesłania mu Informacji handlowej. Przekazanie danych kontaktowych następuje za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu przy rejestracji na portalu;

b) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych;

c) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach określonych każdorazowo przez Usługodawcę. 

 

3. Podczas rejestracji Konta na portalu, Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych danych obejmujących co najmniej:

a)      nazwę podmiotu (przedsiębiorcy)

b)      adres poczty elektronicznej Użytkownika (stanowiącego login przy logowaniu)

          oraz hasła do logowania.

4. W zależności od zakresu świadczonej usługi może pojawić się konieczność podania danych osobowych Użytkownika, przedsiębiorcy  lub innych osób, które są niezbędne dla prawidłowego jej wykonania.

5. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką;

6. Dane wpisane do formularza dotyczące Użytkownika powinny być zgodne z prawdą; dane wpisane w zakładce PROFIL/Dane firmy, Adres firmy  będą źródłem danych do wystawionej faktury;

7. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny link aktywacyjny, którego naciśnięcie kończy proces rejestracji

8. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i oświadczenie o zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu zapiane zostają w systemie teleinformatycznym portalu;

9. Brak aktywacji konta skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;

10. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do portalu e-konsultantprawny;

11. Aktywacja Usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika;

 

 

V.                DANE OSOBOWE

 

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Z chwilą podania danych osobowych Użytkownika poprzez wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach wskazanych w niniejszym regulaminie. Odmowa podania przez Usługobiorcę niektórych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Użytkownik ma dostęp do danych i informacji wprowadzonych do portalu po prawidłowym zalogowaniu się do portalu, gdzie w zakładce profil obejmującym jego indywidualne dane i informacje może samodzielnie dokonywać modyfikacji, dodawania lub usuwania danych.

3. Usługodawca będący administratorem danych osobowych Użytkowników, chroni dane i informacje wprowadzone do portalu i przetwarza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. Usługodawca nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Jeżeli Użytkownik w celu wykonania określonej usługi ma możliwość wpisania tych danych do portalu to dane te nie są zapisywane ani przetwarzane, służą one jedynie do wygenerowania określonego dokumentu a następnie są usuwane z portalu. 

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

6. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie podlegają weryfikacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi bez podania przez Użytkownika określonych danych, w szczególności dotyczyć to może danych kontaktowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony.

7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących:

a)        wywołany adres internetowy (url),

b)      adres IP,

c)      adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę poratlu,

d)     rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e)      innych informacji transmitowanych protokołem http.

 

8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

9. Usługodawca dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może wygenerować automatycznie nowe hasło.

 

VI.             OGRANICZENIA W DOSTEPIE DO USŁUG

 

1. Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z usług portalu e-konsultantprawny.

2. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do portalu jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa korzystać z portalu w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów portalu, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem portalu

3. Korzystanie z portalu wymaga uiszczenia Ceny lub Abonamentu albo poniesienia innych opłat określonych w Cenniku.

4. Użytkownik może korzystać z nie więcej niż z jednego urządzenia jednocześnie w zakresie dostępu do portalu. Korzystanie z większej ilości urządzeń stanowi podstawę do Blokady Usługi.

5. Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z portalu lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:

a)        sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,

b)      przekazywania informacji umożliwiających dostęp do portalu osobom trzecim,

c)      utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z portalu (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),

d)     utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z portalu dokumentów lub informacji,

e)      usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o portalu podanych w jego elementach i materiałach towarzyszących,

f)       modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład portalu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,

g)      wykonywania kopii programów i danych, będących elementami portalu,

h)      samodzielnego oddzielania od całości elementów portalu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona.

i)        samodzielnego dokonywania zmian w działaniu portalu,

j)        przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie usługi dostępu do portalu na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

 

VII.          OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

1. Usługodawca oświadcza, że portal e-konsultantprawny jest stworzony i aktualizowany wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy z należytą starannością.

2. Wyłącza się uprawnienia Użytkownika nie będącego Konsumentem wobec Usługodawcy  z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Usługi świadczone przez portal e-konsultantprawny kierowane są do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

4. Portal e-konsultantprawny działa całą dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie portalu.

5. Dostęp do części płatnych portalu może być ograniczony lub wyłączony w przypadku barku dokonania wymaganej płatności.

6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do portalu bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)   brak możliwości dostępu do portalu wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.

b)   skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na portalu, jego częściach lub elementach oraz posłużenia się nimi przez Użytkownika.

c)   zmiany wprowadzone przez Użytkownika w dokumencie po jego wygenerowaniu z portalu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

11. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. W każdym przypadku, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Usługodawcę od Użytkownika.

13. Każdego Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania i umieszczania na portalu treści o charakterze bezprawnym.

14. Każdy Użytkownik portalu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z portalu, w tym w szczególności za zawartość i formę zamieszczanych treści, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia reklam zawierających treści o charakterze bezprawnym oraz do zamknięcia konta takiego Usługobiorcy. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia indywidualnego konta użytkownika Usługobiorcy, który postępuje niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

VIII.       WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Do korzystania z dostępu do portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

a)  dostępu do Internetu,

b)  dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

c)   przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0.

d)  zainstalowanego w program umożliwiający przeglądanie i drukowanie plików w formacie PDF i  DOC. Prawidłowe korzystanie z Usług może być uzależnione od instalacji   oraz włączenia w przeglądarce obsługi skryptów Java, JavaScript lub akceptacji cookies.

2. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do portalu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do portalu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 

IX.             PŁATNOŚCI

 

1.  Korzystanie z Usług  portalu wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej w Cenniku, przed rozpoczęciem jej świadczenia. 

2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.

3. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

5. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

6. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności,

7. Użytkownik ma możliwość wygenerowania w wersji elektronicznej faktury VAT w zakładce profil. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną (e-faktury).

 

 

 

X.                WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O SWIADCZENIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

 

1. Zawieranie umów o świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie za pomocą portalu internetowego e-konsultantprawny.

2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z jednej z Usług oferowanych przez portal

3. Korzystanie z każdej z Usług portalu, jak również dokonanie rejestracji na Portalu wymaga uprzedniego zapoznania się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Skorzystanie przez Użytkownika z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu określonego w wybranej i opłaconej opcji abonamentu.

 

XI.             REKLAMACJE

 

1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę. 

2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem portalu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@e-konsultantprawny.pl

3. Reklamacja złożona w formie elektronicznej, winna zostać także potwierdzona przez Użytkownika niezwłocznie na piśmie.

4. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.

5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.

6. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich zgłoszenia, przy czym dla rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia reklamacji decydujące jest potwierdzenie jej w formie pisemnej. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00

7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.

10. Brak elementów, o których mowa w ust. 9 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.

 

XII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach portalu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.    Regulamin może ulec zmianie na zasadach w nim określonych.

3.    O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Użytkownika o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

4.    Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

a)         naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b)        udostępnianie hasła dostępu do Konta przez Użytkownika osobom trzecim,

c)         naruszenie zasad bezpieczeństwa portalu.

5.    W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia do Usługodawcy.

6. W przypadku opisanym w ust. 4, Usługodawca może dochodzić od Użytkownika także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.