Udział w przetargu po zmianach


 

Ostatnia obszerna zmiana Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele nowości do procedur przetargowych, zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Jedną z nich są nowe wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu wraz z ofertą.

Co do zasady wraz z formularzem ofertowym (czyli ofertą sensu stricto)   wykonawca powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w zależności od sytuacji):

  • pełnomocnictwo (jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik),
  • zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia potencjału (jeżeli wykonawca korzysta np. z doświadczenia, czy wsparcia finansowego lub ekonomicznego innego podmiotu),
  • potwierdzenie wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane),
  • oświadczenia z art. 25a ust. 1, że wykonawca spełnia warunki oraz nie podlega wykluczeniu czyli:

-  oświadczenie w postępowaniach „poniżej progów UE” (np. wg wzoru zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień publicznych),

- JEDZ w postępowaniach „powyżej progów UE” – wypełnienie tego dokumentu może sprawiać początkowo problemy  - głównie z uwagi, że jest on rozbudowany i posługuje się nieco inną terminologią aniżeli przepisy ustawy.

Pozostałe dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca przedkłada zamawiającemu na jego wezwanie. Nie każdy wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia tych dokumentów – przedkłada je tylko ten, który na tzw. „liście rankingowej” zamawiającego zajmuje najwyższą pozycję.

Więcej w module PRZETARGI – kategoria Nowelizacja prawa zamówień publicznych – 28.07.2016r."

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.