Udział w przetargu po zmianach


 

 Ostatnia obszerna zmiana Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele nowości do procedur przetargowych, zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Jedną z nich są nowe wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu wraz z ofertą.

Co do zasady wraz z formularzem ofertowym (czyli ofertą sensu stricto)   wykonawca powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w zależności od sytuacji):

  • pełnomocnictwo (jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik),
  • zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia potencjału (jeżeli wykonawca korzysta np. z doświadczenia, czy wsparcia finansowego lub ekonomicznego innego podmiotu),
  • potwierdzenie wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane),
  • oświadczenia z art. 25a ust. 1, że wykonawca spełnia warunki oraz nie podlega wykluczeniu czyli:

-  oświadczenie w postępowaniach „poniżej progów UE” (np. wg wzoru zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień publicznych),

- JEDZ w postępowaniach „powyżej progów UE” – wypełnienie tego dokumentu może sprawiać początkowo problemy  - głównie z uwagi, że jest on rozbudowany i posługuje się nieco inną terminologią aniżeli przepisy ustawy.

Pozostałe dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca przedkłada zamawiającemu na jego wezwanie. Nie każdy wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia tych dokumentów – przedkłada je tylko ten, który na tzw. „liście rankingowej” zamawiającego zajmuje najwyższą pozycję.

Więcej w module PRZETARGI – kategoria Nowelizacja prawa zamówień publicznych – 28.07.2016r."


 Zmiany w ustawie Kodeks pracy


Z dniem 1 kwietnia 2015r. na skutek zmian w przepisach ustawy kodeks pracy (art. 229 KP), zmieniono regulacje w zakresie wstępnych badań lekarskich, jak również wprowadzono nowy wzór skierowania na wstępne badania lekarskie.

 

dowiedz się więcej i pobierz nowy wzór skierowania...

 


Jak dokapitalizować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ?


 

1. Podnosząc kapitał zakładowy. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa spółki, wymaga to tylko pisemnej uchwały wspólników lub notarialnej zmiany umowy, a następnie rejestracji w KRS.

a) jeżeli już masz odpowiednie postanowienia w umowie spółki i wymagana jest tylko pisemna uchwała wspólników:

- skorzystaj z generatorów formularzy KRS pozwalających na łatwe sporządzenie wymaganych zgłoszeń do rejestru (KRS-Z3)

b) jeżeli umowa spółki nie przewiduje podwyższania kapitału zakładowego bez notarialnej zmiany umowy:

- skorzystaj z generatora umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i stwórz umowę dającą m.in. możliwość prostego i taniego regulowania wysokości kapitału zakładowego

 

Czytaj więcej ...

 


  Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w prawie, które obowiązują w roku 2015.


 

 Z artukułu dowiesz się m.in. o zmianach :

- w kodeksie pracy

- w kodeksie cywilnym

- z zakresu prawa podatkowego

- w ustawie o rachunkowości

- w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

- w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

-w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

 

Icon Pobierz zmiany w przepisach prawnych na rok 2015 (425,9 KB)

 


 Jak złożyć ofertę przetargową pomimo niespełniania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu ?


 

Podmiot zainteresowany uzyskaniem zamówienia publicznego (dalej wykonawca)  bierze udział w procedurze rozpisanej przez podmiot ( dalej zamawiający) zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP).

Procedura „przetargowa”  ma na celu wyłonienie wykonawcy, który:

  • po pierwsze  złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia,
  • po drugie  daje rękojmię jego należytego wykonania.

W tym drugim aspekcie zamawiający weryfikuje zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia, poprzez ocenę spełniania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust 1 wykonawca może wziąć udział w postępowaniu, jeżeli spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Czytaj więcej ...

 


Spółki mają obowiązek zmienić wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie przedmiotu działalności

Od 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzają one nie tylko uproszczone zasady rejestracji spółek ale i zmiany w zakresie uwidaczniania w rejestrze przedmiotu prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy w rejestrze przedsiębiorców, zamieszcza się przedmiot działalności według PKD - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Podmioty już wpisane do rejestru KRS mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu w zakresie przedmiotu działalności do nowych zasad przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze. Nie może to jednak nastąpić później niż w terminie 5 lat od daty wejścia w życie ustawy. Co ważne, spółki nie mają obowiązku zmieniać umów spółek, aktów założycielskich czy statutów, jeżeli przedmiot działalności wynika z tych dokumentów. W praktyce trzeba więc będzie wybrać 10 najważniejszych kodów PKD (faktycznie wykonywanej działalności) i z tych dziesięciu wyróżnić jeden jako przeważający.

 


Nowe zasady rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Od 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe zasady rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie procesu rejestracji nowych spółek. Składając wniosek o rejestrację nowego podmiotu nie trzeba już będzie załączać dokumentów do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS (formularzy NIP-2, RG-1, zgłoszenie płatnika składek, jak również umowy spółki i dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym mieści się siedziba spółki). Wprowadzone zostały nowe formularze KRS.

Dowiedz się więcej...

 

 


Założenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po 15 stycznia 2015r.

 
I.  CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
Do założenia spółki warto się odpowiednio przygotować:
1)    przygotować projekt umowy spółki (w przypadku spółki jednoosobowej będzie to projekt aktu założycielskiego) – tu warto przemyśleć wprowadzenie do umowy postanowień, które nie są obligatoryjne, a mogą być przydatne np. możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, możliwość wnoszenia dopłat, uprzywilejowania udziałów, ograniczenia w zbywaniu czy dziedziczeniu udziałów (ważne: nie wszystkie postanowienia są możliwe przy zawieraniu umowy w systemie teleinformatycznym).

Przeczytaj Instrukcję →

 


Jak zwolnić pracownika? Zwolnienie dyscyplinarne. Instrukcja krok po kroku.

Zwolnienie pracownika wiąże się z koniecznością przestrzegania licznych przepisów, sporządzenia różnych dokumentów, a wszystko to oczywiści obwarowane sankcjami. Zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych pracodawców przygotowaliśmy instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi przez proces zwolnienia pracownika. Pozwoli to na uniknięcie błędów i uchroni przed negatywnymi konsekwencjami niewywiązania się z obowiązków pracodawcy. Instrukcja może stanowić też przydatną check-listę dla kadrowców realizujących procedurę zwolnienia pracownika. 
Niniejsza instrukcja dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 KP) → Przejdź do instrukcji

  


Jak zwolnić pracownika? Wypowiedzenie umowy o pracę. Instrukcja krok po kroku.

Zwolnienie pracownika wiąże się z koniecznością przestrzegania licznych przepisów, sporządzenia różnych dokumentów, a wszystko to oczywiści obwarowane sankcjami. Zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych pracodawców przygotowaliśmy instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi przez proces zwolnienia pracownika. Pozwoli to na uniknięcie błędów i uchroni przed negatywnymi konsekwencjami niewywiązania się z obowiązków pracodawcy. Instrukcja może stanowić też przydatną check-listę dla kadrowców realizujących procedurę zwolnienia pracownika.                           

Instrukcja dotyczy rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia. → Przejdź do instrukcji


Jak zatrudnić pracownika ?  Instrukcja krok po kroku.

Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością przestrzegania licznych przepisów, sporządzenia różnych dokumentów, a wszystko to oczywiście obwarowane sankcjami. Zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych pracodawców przygotowaliśmy instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi przez proces rekrutacji. Pozwoli to na uniknięcie błędów i uchroni przed negatywnymi konsekwencjami niewywiązania się z obowiązków pracodawcy. Instrukcja może stanowić też przydatną check-listę dla kadrowców realizujących procedurę przyjęcia pracownika. Przejdź do instrukcji


 Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nadal jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.  

W dniu 25 września 2014r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

czytaj więcej...


 E-konsultantprawny.pl  laureatem programu "Rynkowy Lider Innowacji 2014"

Perfectum Doradztwo Prawno-Gospodarcze Sp. z o. o. zostało uhonorowane tytułem Rynkowy Lider Innowacji 2014 - Kompleksowość, Automatyzm, Profesjonalizm.

Ten prestiżowy tytuł został przyznany firmie przez Kapitułę Strefy Gospodarki - Ogólnopolskiego Dodatku Dziennika Gazety prawnej.

Przeczytaj artykuł...

 

Icon RYNKOWY LIDER INNOWACJI - DYPLOM (2,5 MB)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2013 © e-Kreator. All rights reserved.